www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Simonis en 'de' kerk

Namens de bisschoppen van Nederland heeft kardinaal Simonis (zie foto), rooms-katholiek aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppenconferentie, de op 2 april 2005 overleden paus Johannes Paulus II herdacht. De verklaring waarin kardinaal Simonis de gestorven paus herdenkt is te vinden op de website van de rooms-katholieke kerk. 
In deze verklaring valt op dat kardinaal Simonis voortdurend spreekt over ‘de Kerk’ waar hij de rooms-katholieke kerk bedoelt. Ook bij eerdere gelegenheden waar kardinaal Simonis zich uit over kerkelijke zaken heeft hij voortdurend de gewoonte over ‘de’ kerk te spreken wanneer hij de rooms-katholieke kerk bedoelt.
Dit roept keer op keer misverstanden op omdat het suggereert dat er maar één kerk zou bestaan.
Zo zit het christendom echter niet in elkaar. Net zo goed als het onmogelijk is om over ‘het christendom’ te spreken is het onmogelijk om over ‘de kerk’ te spreken.
Hoe zit dat?
Het christendom bestaat uit verschillende kerken en er is niet één centraal gezagsorgaan dat kan uitmaken welke kerk wel of niet christelijk is of wie wel of niet tot het christendom behoort. Die verschillende kerken zijn verschillende uitingsvormen van manieren waarop christenen zich hebben georganiseerd.
Maar er bestaat toch wel degelijk een rooms-katholieke kerk?
Ja, die bestaat. En deze kerk is een van de vele zich christelijk noemende kerken in de wereld.
Daarom zou het dan ook van zuiverheid en respect voor andere kerken getuigen wanneer kardinaal Simonis wanneer hij over ‘de’ kerk spreekt - en daarmee zijn eigen kerk bedoelt – zou spreken over ‘de rooms-katholieke kerk’.
Nu zeg ik hier niets nieuws en zeker niet iets wat kardinaal Simonis zelf niet ook heel goed weet.
Daarom is het des te schrijnender dat hij doet alsof hij dit niet weet en telkens weer zijn rooms-katholieke kerk presenteert als ‘de’ kerk alsof de rooms-katholieke kerk de enige christelijke kerk is.

 © JOHAN BLAAUW

april 2005

naar begin