www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Het gevecht om de vijand

Emilio Castro, voormalig secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, zei ooit eens in een interview dat het in het Westen een nog verre van geaccepteerd idee is, dat theologie in wezen een worsteling met de maatschappij is om een antwoord te geven op vragen die voortkomen uit het leven van de mensen in die maatschappij.

Bij het lezen hiervan moest ik denken aan het boek van de - inmiddels overleden - Utrechtse remonstrantse predikant Wim Overdiep: Het gevecht om de vijandmet als ondertitel: bijbels omgaan met een onwelkome bekende en met een voorwoord van Prof. Dr. J. de Graaf. Want met deze studie van meer dan 250 pp. betreedt hij het terrein van maatschappelijke discussies over zaken als o.a. polarisatie, vijanddenken, racisme en gebruik van geweld.
Ik vind zijn boek een proeve van theologie zoals theologie bedreven behoort te worden: analyserend en onthullend. Het is een poging vijandschap, vijandbeelden, vijandigheid en wat daar mee samenhangt te ontrafelen en in zijn kern bloot te leggen. Om met de vijand realistischer te leren omgaan, 'om niet aan hem en aan onszelf maar aan de vijandschap een einde te maken'. Hiertoe neemt de schrijver de lezer mee op een boeiende tocht langs een heleboel maatschappelijke en bijbelse stations met een weldadig aandoende zelfkritische ondertoon. De lezer achterlatend met een aantal to the pointe vragen, wat misschien wel het beste antwoord is dat vanuit de theologie op belangrijke problemen en ontwikkelingen gegeven kan worden.

Horizontale en verticale vijandschap
Overdiep valt in het eerste het beste hoofdstuk meteen met de deur in het huis van polarisatie en escalatie door dit op een originele manier toe te lichten aan het geval Centrumpartij, zonder overigens de argeloze lezer zelf buiten schot te laten. Hier ook voor de eerste maal het wezenlijke onderscheid tussen horizontale vijandschap (tussen partijen die aan elkaar gewaagd zijn, bijv. Oost en West) en verticale vijandschap, n.l. die tussen onderdrukkers en slachtoffers (bijv. Noord en Zuid, rijk en arm), meestal beschreven als onrecht. Dit is een van de analytische hulpmiddelen die dit boek aanreikt om de werkelijkheid beter te doorgronden. Onthullende theologie derhalve.
Na een hoofdstuk waarin vijand en tegenstander onderscheiden worden en de wisselwerkingen tussen vijanden en tussen vriend en vijand, tussen vijand en slachtoffer en tussen vijand en tegenstander onder de loep worden genomen komen we bij de twee 'bijbelse' hoofdstukken over de vijand in tenach resp. evangelie. Met aandacht voor de omstandigheden waaronder en waarin deze geschriften zijn ontstaan, 'de situatie in Egypte en in Babel, vanuit het gezichtspunt en de ervaringswereld van het onderdrukte volk'. Zo passeren o.a. enkele psalmen, de geschiedenis van Saul, David en Jonathan en enkele andere profetische teksten de revue. In het hoofdstuk over de vijand in het evangelie komen o.a. de zgn. antithesen uit de bergrede aan bod en het bekende gedeelte uit de Efezenbrief over het doden van de vijandschap. Het bijbelse gebod de vijand lief te hebben blijkt geen aansporing om het met hem maar op een akkoordje te gooien, doch integendeel een uitnodiging hem op te zoeken en te 'promoveren' tot tegenstander.
Het is ondoenlijk in het bestek van deze boekbespreking het vele dat Wim Overdiep naar voren brengt recht te doen. Mijn tocht met zevenmijlslaarzen door zijn boek beoogt dat ook niet, het wil slechts een beeld geven van wat een reis door dit boek kan opleveren. Dit geldt evenzeer voor het vervolg dat bestaat uit hoofdstukken over de historische plaats van de vijand (met een naschrift over de linkeroppositie in Praag 1968), over het geweld (met een naschrift over de crisis der bestrijdingsmiddelen) en over vijandsbeelden. Hierin wijst de auteur op de bitter noodzakelijke taak van kerken 'om geleerd door het bijbels denken basisvragen op de agenda te houden die politici en militairen steeds weer weigeren op de agenda te plaatsen en verder om te waken tegen de ideologische heiligverklaring van de eigen zaak en de demonisering van de vijand'.

Verzoening
Zo komen we bij het voorlaatste hoofdstuk 'Verzoening'. Goede verzoening wordt hier geplaatst tegenover slechte verzoening en opgevat als een weg ten leven, een weg waarlangs de vijand kan worden omgevormd tot tegenstander en daarmee tot bondgenoot in spe. Verzoening als het niet afschrijven van wie jou afschrijven. Dit hoofdstuk eindigt met een naschrift over 'Het slachtoffer van vandaag - onderdrukker van morgen?' met enkele fragmenten uit het dagboek dat de schrijver bijhield tijdens zijn bezoek aan Israël in 1983. Het boek eindigt met een kort hoofdstuk over vrede doen en vrede zijn: een 'pleidooi' om te leren opnieuw te wonen in wat we zeggen, denken, voelen en doen.
Na een korte literatuurlijst, sluit een lijst van vreemde woorden het geheel af. Geen overbodige luxe bij een boek dat uiterst leesbaar in een mooie stijl met knappe woordspelingen geschreven is, doch woorden als echtrofobie en echtrabel (angst voor de vijand resp. in aanmerking komend om tot vijand te worden gemaakt) niet weet te vermijden.

Uit de toonzetting van het voorafgaande merkte u al dat ik enthousiast ben over dit boek. Het inspireert, geeft nieuwe gezichtspunten, stelt vragen bij gangbare (voor)oordelen, analyseert creatief, geeft te denken en daagt uit.
Behartigenswaardige opmerkingen bijv. over het verschijnsel polarisatie, 'het in een tijdig stadium aangaan, bespreekbaar maken en oplossen van conflicten'. Nodig om escalatie, 'het uit de hand lopen van niet tijdig onderkende of aangegane conflicten', te vermijden. Escalatie die vroeg of laat zal optreden wanneer we terwille van de vrede in horizontaal opzicht (dus onderling) de verticale spanningen (dus onrechtvaardige verhoudingen) willen laten voor wat ze zijn. Hier worden uitdagende vragen gesteld bij de wijze waarop we omgaan met tegenstellingen. Zijn we bereid ze te ontrafelen en open te leggen of moffelen we ze weg en bakken we vrome broodjes uit angst om kritiek op elkaar te (moeten) leveren 'vanwege het mogelijke misverstand dat de kritiek de band tussen de partners op het spel zet en zo de eenheid (welke eenheid trouwens? J.B.) verstoort?"
Wie het boek van Wim Overdiep op dit punt tot zich door laat dringen ontdekt, dat er nog veel werk aan de winkel is om deze onwelkome bekende gastvrij te kunnen onthalen als welkome tegenstander. Als onmisbare figuur om ons te helpen ons eigen gelijk niet te verabsoluteren.

© JOHAN BLAAUW

Wim Overdiep, Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende, Baarn 1985

naar begin