www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Van Allah tot Prada

Toen ik in 1970 theologie ging studeren in Leiden moest ik elke keer weer mijn studiekeuze rechtvaardigen. Godsdienst was niet populair in die dagen. En steevast werd ik geconfronteerd met allerlei orthodoxe christelijke opvattingen die in het geheel de mijne niet waren. Wat ik daar nu wel van vond en hoe ik er toch toe kwam nog theologie te gaan studeren. Na verloop van tijd kreeg ik er ontzettend genoeg van me steeds te moeten verweren tegen vooroordelen van studenten uit andere disciplines die zelf van het christendom in Nederland anno 1970 weinig of niets afwisten.

Ik moest hieraan denken bij het lezen van Van Allah tot Prada. Veel jonge moslims blijken er langzamerhand meer dan genoeg van te krijgen dat zij in Nederland voortdurend allerlei uitingen van de islam waar zij part noch deel aan hebben voor de voeten geworpen krijgen en daar hun mening over moeten geven. Zoals het christendom vele vormen en varianten kent zo is dat ook bij de islam.

Van Allah tot Prada is de presentatie in boekvorm van een onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam onder jonge Marokkanen en Turken in Nederland. Het is de bedoeling dit onderzoek jaarlijks te herhalen om ontwikkelingen en trends onder jonge moslims in ons land te kunnen volgen en duiden. Van Allah tot Prada is de eerste verkenning in deze reeks.

Schat aan informatie
Voor dit onderzoek zijn 21 netwerken van jonge Marokkanen en Turken tussen de 15 en 29 jaar in Amsterdam en Leiden grondig onderzocht. Dit onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd omdat de deelnemers bereid waren frank en vrij over hun leven te vertellen. Uit het onderzoek blijkt o.a. dat de meeste moslimjongeren de mode op de voet volgen (Prada!) en dat de rol van de imam in hun cultuurbeleving en identiteitsvorming niet moet worden overschat. Het onderzoek signaleert vijf typen of belevingsclassificaties onder de onderzochte netwerken. 1. De conformisten (5), 2, de neo-orthodoxen (3), 3. de flexibelen (8), 4. de hedonisten (3) en 5. de escapisten (2). Tussen haakjes het aantal netwerken van de 21 dat als zodanig wordt getypeerd.

Deze vijf typen zijn gebaseerd op de religieuze en culturele beleving van deze groepen moslimjongeren. In kernbegrippen worden ze als volgt gekarakteriseerd. 1. De conformisten: veiligheid van geloof en traditie, 2. de neo-orthodoxen: kracht van geloof en carrière, 3. de flexibelen: genot zonder conflict, 4. de hedonisten: vrijheid en genot en 5. de escapisten: roes zonder werk

“Door een toenemende participatie aan niet gerelateerde mosliminstituties is de verwachting”, schrijven de onderzoekers, “dat de moslimidentiteit in de nabije toekomst bij de hedonisten en bij een deel van de flexibelen steeds diffuser gaat worden. Het moslim-zijn vlakt steeds meer af naarmate jongeren er een hedonistische en vrijere leefstijl op na houden.” Ook blijkt dat een meerderheid van de moslimjongeren zelden of nooit naar de moskee gaat. “Een reden die regelmatig genoemd wordt is dat de preek niet in het Nederlands is.” De imam blijkt veel minder invloed op jongeren te hebben dan vaak wordt verondersteld. “Kennelijk ligt het voor jonge Turken en Marokkanen – net als voor hun leeftijdgenoten van een andere etniciteit – meer voor de hand om met vragen over geloof en daaraan verwante thema’s allereerst te rade te gaan bij hun ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, dan wel het internet of de bibliotheek te raadplegen.”

Als dit onderzoek iets duidelijk maakt dan is dat toch wel dat ‘de’ jonge moslim niet bestaat en dat het degelijke onderzoek van deze studie resultaten oplevert die haaks staan op veel geldende vooroordelen jegens deze jonge Nederlanders.

© JOHAN BLAAUW

Ton Nabben, Berfin Yesilgöz en Dirk J. Korf, Van Allah tot Prada – Identiteit, leefstijl en geloofsbeleving van jonge Marokkanen en Turken, 2006, isbn 90 6734 521 0, € 20,00.

Bovenstaande recensie werd ook gepubliceerd in adRem, remonstrants maandblad, van juni 2006

naar begin